Reklamacja i zwroty

Masz pełne prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Nie musisz nawet podawać powodu zwrotu, chociaż będziemy wdzięczni za taką informację.

W celu dokonania zwrotu prosimy skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z polityką zwrotów poniżej:

VII. Zwroty i reklamacje
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

41. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 43 i 44 Regulaminu.
43. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zdecydował się je ponieść Sklep. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
44. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
45. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy (tj. Sklepowi) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
• dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca (tj. Sklep) wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
46. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas jego transportu. Do przesyłki prosimy załączyć oryginalną fakturę VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy przesłać na adres Sklepu: Dress-Code ul. Wrzosowa 20, 05-155 Stare Grochale. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 44 Regulaminu). Jeżeli jednak Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
47. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
48. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
REKLAMACJE
49. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
50. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodności z umową zakupionego towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
51. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Dress-code ul. Wrzosowa 20, 05-155 Stare Grochale lub w formie elektronicznej na adres: biuro.dresscode@gmail.com
52. Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy:
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
• jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
• obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
• Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
53. Żądanie wymiany rzeczy albo usunięcia wady
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
• Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
• Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
54. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do nadesłanych reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie ich załatwienia.
55. Prosimy o sprawdzenie w chwili odbioru przesyłki, czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy jest zabezpieczone taśmą czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jego wcześniejszego otwierania. Zalecamy też sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w szczególności w przypadku zauważenia śladów naruszenia / uszkodzenia opakowania. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie Sklepu o uszkodzonej przesyłce. Celem udokumentowania reklamacji w zakresie uszkodzeń towaru podczas transportu wskazanym jest dołączenie do reklamacji protokołu spisanego w obecności i przy udziale doręczyciela.
56. Do korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne są:
• komputer PC z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego Dress-code zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego https://dc.sklep.pl/ w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego https://dc.sklep.pl/ lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.